Visie

Inleiding
Visie

De gemeente De Fryske Marren is per 1 januari 2014 officieel van start gegaan.We zijn een gemeente met meer dan 50.000 inwoners en meer dan 50 dorpskernen, waarvan Oosterzee (Buren en Gietersebrug) er één is. Ons dorp heeft na het verdwijnen van de melkfabriek een heel positieve ontwikkeling meegemaakt. Er staat weer een dorp met een groeiende bevolking en een redelijk mooie balans in alle leeftijdsgroepen.

Maar wat willen we nu in de toekomst met ons dorp?

Om hier antwoord op te geven heeft Plaatselijk Belang Oosterzee samen met een groep bewoners een mooie visie voor ons dorp ontwikkeld.

Visie op Oosterzee

Er is meer aan het meer

Oosterzee biedt een veilige leefomgeving met een uitnodigende uitstraling voor iedereen. De bewoners voelen zich gelukkig binnen de dorpsgemeenschap waar wonen, werken en recreëren in balans zijn. Een dorp waar goed basisonderwijs gewaarborgd is en mogelijkheden zijn tot toerisme en kleinschalige bedrijvigheid.

Binnen onze gemeenschap zijn de bewoners er voor elkaar, en zij kunnen actief zijn in verenigingen en vrijwilligerswerk. Bovenal is Oosterzee een dorp dat wil anticiperen op toekomstige veranderingen.

Der is mear oan ‘e mar

Eastersee biedt in feilige libbensromte mei in útnoegjende útstrieling foar elkenien. De bewenners fiele harren lokkich binnen de doarpsmienskip dêr’t wenjen, wurkjen en rekreëarjen yn balâns binne. In doarp dêr’t goed basisûnderwiis waarboarge is en mooglikheden binne foar toerisme en lytsskalige bedriuwen.

Binnen ús mienskip binne de bewenners der foar elkoar en sy kinne aktyf wêze yn ferienigingen en frijwilligerswurk. Boppedat is Eastersee in doarp dat ynspylje wol op takomstige feroaringen.

Download de toelichting op de visie.

VisieVisie