Privacy verklaring

  1. Het opstellen van deze privacyverklaring is nodig vanwege het op 25 mei 2018 van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  2. De privacyverklaring wordt geplaatst op de website van onze vereniging www.oosterzee.com en wordt toegezonden aan al onze leden.

  3. De privacyverklaring betreft de manier waarop Plaatselijk Belang Oosterzee (PBO) de gegevens van haar leden, vrijwilligers, bestuursleden, leveranciers, huurders van ligplaatsen en huurders van campingplekken beschermt bij het verwerken van hun persoonsgegevens.

  4. Leden van PBO vragen wij bij aanmelding naar hun persoonsgegevens: naam, voorletters, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Voor het innen van de contributie vragen wij u ook om uw bankgegevens en het afgeven van een machtiging voor het jaarlijks innen van de contributie.

  5. Het bestuur of onder verantwoordelijkheid van het bestuur slaan we uw gegevens op in de ledenlijst, vrijwilligerslijst, lijst van bestuursleden, leverancierslijst, lijsten van huurders van ligplaatsen en idem van de camping. Alle bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens die zij onder ogen krijgen.

  6. Voorzitter, secretaris, penningmeester en havenmeester/campingbeheerder van het bestuur van PBO zijn de uitvoerders en voeren het beheer over de genoemde lijsten. Zij beheren de gegevens zolang men lid is van de vereniging, huurder bij de vereniging of leverancier en verwijderen deze bij beƫindiging binnen uiterlijk een jaar. Beheerders zijn gehouden om datalekken per direct te melden aan het bestuur.

  7. Gegevens uit de lijsten geven wij niet door aan derden zonder uw toestemming tenzij dit wettelijk verplicht is voor de vereniging. In een register houden wij bij welke gegevens zijn gebruikt of ter beschikking gesteld en met welk doel.

Vastgesteld door het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Oosterzee

Op 11 juli 2018,
Getekend door de voorzitter van het bestuur,

Toine Trommelen.